یادداشت صوتی: تخريب حرمت همسر - دکتر طباطبایی

یادداشت صوتی: نوازش عاطفی

افشین طباطبایی در این فایل صوتی درباره چگونگی نوازش و ارزش آن در روابط انسانی صحبت کرده است.