ویدیو کلیپ: مدیریت زمان - افشین طباطبایی

ویدیو کلیپ: در مسیر مثبت اندیشی با تمرکز ذهنی

با استفاده از تجمیع قوای ذهن به تمرکز دست یابید. اما چگونه؟ این کلیپ کوتاه را از افشین طباطبایی ببینید