درباره نویسنده

Yazar
اروند طباطبایی

گیک شماره دو، بیشتر اتوموبیل و اتومبیل رانی + الکترونیک و رباتیک.

مطالب نویسنده اروند طباطبایی: