یادداشت صوتی: با افکار منفی چه کنیم؟ - دکتر طباطبایی

یادداشت صوتی: بخت و اقبال ۱

 

گفتاری از  افشین طباطبایی درباره شانس و موفقیت