یادداشت صوتی: آیا همسرت را اصلا دوست داری؟ - دکتر طباطبایی

یادداشت صوتی: نوازش عاطفی

افشین طباطبایی در این فایل صوتی درباره چگونگی نوازش و ارزش آن در روابط انسانی صحبت کرده است.