یادداشت صوتی: مشکلات من تقصیر دیگران نیست - دکتر طباطبایی

یادداشت صوتی: موفقیت اقتصادی

افشین طباطبایی درباره موفقیت اقتصادی سخن میگوید.

 

u0npmej4fcanyztue