یادداشت صوتی: آیا انگیزه درونی دارید؟ - دکتر طباطبایی

یادداشت صوتی: بخت و اقبال ۲

بخش دوم گفتار افشین طباطبایی درباره شانس و موفقیت

u0npmej4fcanyztue