یادداشت صوتی: بخت و اقبال 2 - دکتر طباطبایی

یادداشت صوتی: افکار دیروزی ابزار امروزی

گفتار افشین طباطبایی درباره افکار و عملکرد انسان