یادداشت صوتی: بدبینی و سوءظن - دکتر طباطبایی

یادداشت صوتی: افکار دیروزی ابزار امروزی

گفتار افشین طباطبایی درباره افکار و عملکرد انسان