یادداشت صوتی: تخريب حرمت همسر - دکتر طباطبایی

یادداشت صوتی: آیا همسرت را اصلا دوست داری؟