یادداشت صوتی: بدبینی و سوءظن - دکتر طباطبایی

پادکست: وای از خشم

 

u0npmej4fcanyztue

 

در این فایل صوتی افشین طباطبایی از خشم میگوید. لطفا بشنوید