یادداشت صوتی: همه استرس های من - دکتر طباطبایی

u0npmej4fcanyztue

 

پادکست: آزار دیگران

در این فایل صوتی افشین طباطبایی درباره امکان تغییر الگوهای ذهنی سخن میگوید. لطفا بشنوید و به اشتراک بگذارید