روزنامه: نقش انسان در برابر مشکلات زندگی - دکتر طباطبایی

روزنامه: نقش انسان در برابر مشکلات زندگی

این یادداشت افشین طباطبایی در زمستان ۱۳۹۵ در روزنامه نسل فردا به چاپ رسیده است.

IMG_1320