دور کردن افکار منفی - دکتر طباطبایی

دور کردن افکار منفی:

باورها، آرمان­ ها و یا تصورات درونی دارای قدرت تأثیرگذاری شگرفی هستند. جالب است بدانیم حتی فلاسفه بدبین و منفی­ نگر نیز وقتی از موفقیت و اراده صحبت می­کنند تسلیم تأثیر مثبت قدرت باور و آرمان­ می­شوند. نیچه فیلسوف آلمانی می­گوید: تنها فرمانی که شخص باید بی­ چون و چرا به آن پاسخ دهد، پاسخ به ندای درونی­ اش است و این ندای درونی جهت و هدف تلاش­ ها و درحقیقت اراده­ او را شکل می­ بخشد. برای کاهش چرخه­ افکار منفی و کاستن از سُستی و ضعف و شکست، همواره باید روحیات منفی را طرد نمود.

باید از محیط خود، عواملی را که در ما افکار منفی ایجاد می­کنند، بزداییم و به جای آن­ها عوامل مثبت را جای دهیم. نباید فراموش کنیم که باورهای مثبت و آرمان­ ها، اگر مدام زیر فشار و بمباران افکار منفی یا القائات ناامیدانه و بدبینی و بدگمانی باشند، بعد از مدتی تخریب می­گردند.

یکی از راه ­های موثر در دور کردن افکار منفی، روش الگوبرداری ذهنی است. ما می­توانیم از افراد موفق الگوبرداری کنیم و در ذهن خویش دست به مُدل سازی مناسب بزنیم. در این راه باید از معاشرت و هم­ نشینی با مردم ناامید، منفی ­باف، مستأصل، بدبین، بدگمان و ورشکسته دوری کنیم؛ زیرا آن­ها ترمزهای بزرگی هستند.

ما چون تابعی از طرز تفکر خویشتن هستیم، از این رو متأثر از افکار جاری در ذهن رفتار یا عکس­ العمل نشان می­دهیم. گاهی وجود یک فکر منفی و شکست خورده در خانه یا محل کار و استراحت، جمعی را از توفیق باز می­دارد و تأثیرات مخرّب ذهن او، حتی محیط را نیز متأثر می­ سازد. هنگامی که ضمیر باطن خود را با احساسات منفی و سیاه و افکار تخریبی آغشته و آلوده سازیم، طبیعی است که باید از نتایج و نشانه ­های آن در هراس و در رنج باشیم.

برای موفقیت و شادی در تمام جنبه­ های زندگی، تفکر مثبت، امری ضروری است و با خوش بینی افراطی متفاوت است؛ چون شیوه تفکر ما نشان دهنده ارزش­ ها، اعتقادات و انتظارات و حتی وضعیت آینده ماست.