برنامه رادیو اصفهان - دکتر طباطبایی

برنامه رادیویی هوای زندگی، شنبه ۷  آذر ۱۳۹۴

برنامه رادیویی هوای زندگی هر شنبه صبح از مرکز رادیو اصفهان پخش میشود. در این برنامه استاد افشین طباطبایی کارشناس مسایل اجتماعی، صحبت میکند. http://Drtabatabaie.ir