Radio-mic-Drtabatabaie

نقش امید و چگونگی ریشه دواندن آن در کانون خانواده

در این برنامه شب‌های روشن دکتر افشین طباطبایی درباره نقش امید و چگونگی ریشه دواندن آن در کانون خانواده و بسط و گسترشش در جامعه به تفصیل صحبت میکند. رابطه والدین با یکدیگر و با فرزندان و کاشت نهال امید در دل آنان و مراقبت از آن از گزند آسیب های روزگار وظیفه ای نهادین در ساختار خانواده محسوب میگردد.

امید خویشاوند نزدیک خوش بینی است برعکس نا امیدی که خویشاوند نزدیک بدبینی است. این امید و نا امیدی و خوش بینی و بدبینی در کانون خانواده تمام زندگی انسان و کانون خانواده را می توانند سالم و شاداب کنند یا ناسالم و تلخ.

برای بهتر شدن روابط خانوادگی باید الگوبرداری کنیم گرچه شاید به تعداد آدمها بتوان خوشبختی را معنی کرد.