ازدواج در آغاز احساس نیاز - دکتر طباطبایی

ازدواج در آغاز احساس نیاز:

ازدواج و آرام گرفتن در یک مجموعۀ خانواده، یکی از فرصت‌های مهم زندگی است. برای زن و مرد- چنین رابطه‌ای آرامش و آسایش روحی و عامل دلگرمی به تداوم فعالیت زندگی است. پیدا کردن یک غمخوار نزدیک برای انسان لازم است. قطع نظر از نیازهای طبیعی که نیازهای غریزی و جنسی می‌باشد، مسأله تولید نسل و داشتن فرزند هم خود از دلخوشی‌های بزرگ بشر و زندگی است.

ازدواج یک امر مبارک و یک پدیدۀ بسیار میمونی است. البته مهمترین فایدۀ ازدواج، همان تشکیل خانواده است و بقیۀ مسائل، فرعی و درجۀ دو و یا پشتوانۀ این موضوع است؛ مثل تولید نسل یا ارضای غرایز بشری، این‌ها همه در مرتبه دوم قرار دارند. بنای نسل بشری و قوام عالم به ازدواج است. انتقال تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و بقای استقلال جوامع چه از لحاظ سیاسی و چه از جهات دیگر، متکی به امر ازدواج است. برکات فراوانی در ازواج وارد است.

باید پیوند ازدواج را محکم نگه داشت. بعد هم شرایط زیادی برای ازدواج در همۀ زمینه‌ها معین کرده است. در زمینه‌ی اخلاق و… وقتی زن گرفتید، وقتی شوهر کردید، باید اخلاقتان را خوب کنید، باید همکاری کنید، باید گذشت کنید، باید محبّت کنید، باید او را دوست بدارید و باید به او احترام زیادی بگذارید.

آنچه که در ازدواج مهم است، رعایت اموری است که دختر و پسر باید با همدیگر تا آخر عمرشان رعایت کنند و رعایت اصلی حفظ این پیوند توسط؛ مکارم اخلاقی و توانمندی‌های روانی است. والدین و خانواده‌ها باید توجه کنند که این امر انسانی از حالت رابطه‌ی انسانی به یک معامله تجاری و بده بستان مالی تبدیل نشود. البته این شرایط، شرایط کمالند نه صحت، اما واقعا شرطند. کفو بودن از هر نظر آنچه که معین شده است این است که دختر و پسر باید در بسیاری مبادی با هم تناسب داشته باشند، از ظاهر و فیزیک اندام و تمکن مالی گرفته تا باورها و اعتقادات.

اسلام اصرار دارد بر اینکه این پدیده در اوان خود، هرچه زودتر، از آغاز احساس نیاز انجام گیرد. اینهم از اختصاصات اسلام است، هرچه زودتر بهتر. زود که می گوییم یعنی از همان وقتی که دختر و پسر احساس نیاز می کنندبه داشتن همسر؛ هرچه این کار زودتر انجام بگیرد، بهتر است. علت چیست؟ علت این است که اولاً برکات و خیراتی که در امر ازدواج وجود دارد در وقت خود و زودتر از اینکه زمان بگذرد و عمر تلف بشود، برای انسان حاصل خواهد شد.